Projekty unijne

STOCZNIA KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii budowy kontenerowca z innowacyjnym systemem balastowania i napędem LNG w firmie Stocznia Koźle Sp. z o.o.

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 r. – 30.09.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 15 104 880,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 9 999 200,00 PLN

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa Stocznia Koźle Sp. z o. o. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania technologii budowy kontenerowca z innowacyjnym systemem balastowania i napędem LNG. Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie opracowanie założeń technologicznych proponowanych rozwiązań, budowa prototypu i jego przetestowanie w warunkach rzeczywistych. Analizując założone elementy projektu należy stwierdzić że ich realizacja spowoduje wprowadzenie do produkcji kontenerowca z innowacyjnym systemem balastowania, innowacyjnym zastosowaniem napędu LNG oraz nowatorskim zastosowaniem przegubowego łączenia w zestaw typu KOMBI (kontenerowa barka motorowa i barka pchana). Wyżej wymienione rozwiązanie pozwoli Stoczni Koźle wyróżnić się na rynku i zaproponować rozwiązanie długo oczekiwane przez firmy zainteresowane transportem kontenerowym towarów.

Wynikiem przeprowadzonych przez dział Badań i Rozwoju Stocznia Koźle ekspertyz i badań jest innowacyjna koncepcję budowy adaptacyjnych jednostek pływających – kontenerowców, które umożliwią transport wodny śródlądowy na dużo szerszą skalę niż obecnie, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Przedmiot niniejszego projektu wpisuje się w działalność Wnioskodawcy poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących opracowania technologii budowy kontenerowca z innowacyjnym systemem balastowania i napędem LNG. Realizacja projektu obejmujące badania nad elementami technologii możliwych do zastosowania, opracowaniem założeń technicznych w skali ćwierć-technicznej, projektowanie oraz budowę modelu w skali półtechnicznej i testy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz końcowe opracowanie technologii budowy kontenerowca z innowacyjnym systemem balastowania i napędem LNG.

STOCZNIA KOŹLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii budowy innowacyjnego zestawu pogłębiarskiego w firmie Stocznia Koźle Sp. z o.o.”

Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0023/17

 I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2018 r. – 31.03.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 9 352 500,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 6 247 650,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania technologii budowy innowacyjnego zestawu pogłębiarskiego o konstrukcji modułowej i gabarytach modułów przystosowanych do transportu kontenerowego.

Projekt zakłada realizację 2 zadań:
1. Badania przemysłowe,
2. Prace rozwojowe.

Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie opracowanie założeń technologicznych proponowanych rozwiązań, budowa prototypu i jego przetestowanie w warunkach rzeczywistych wraz ze stworzeniem technologii produkcji. Stworzona zostanie najbardziej optymalna pod względem ekonomicznym i ekologicznym technologia budowy pozwalająca na opracowanie nowej generacji modułowych pogłębiarek ssąco-refulacyjnych przeznaczonych do efektywnych prac regulacyjnych na drogach wodnych, które będą w stanie sprostać obecnym problemom infrastrukturalnym na rzekach oraz będą dostosowane do nowych planów rozwojowych śródlądowych dróg wodnych. Dodatkowo nowatorskie pogłębiarki mają mieć również zastosowanie do eksploatacji w kopalniach kruszyw.